Vester Thorup Højskole

Den kreative linje

Den kreative linje har litteratur, musik og billedkunst på skemaet. Vores elever kommer til at lære forskellige teorier, men de kommer også til at arbejde kreativt i et fællesskab, hvor nye idéer kan få luft under vingerne. Det kan fx være at få en teaterforestilling op at stå, hvor eleverne selv laver tekst, musik og scenografi – og selv er på scenen eller bag scenen.

Ture ud af huset

På den kreative linje vil der blive ekskursioner og ture ud af huset sammen med eleverne fra hav- og fiskerilinjen. Det kan være musikarrangementer, ture i teatret og biografen, sports- og friluftsarrangementer, museumsbesøg, og ture til events som fx Kulturmødet Mors og Ordkraft i Aalborg.

Studierejse

Hvert af de lange kurser vil byde på en uges fælles studierejse på baggrund af emnearbejde.

Aftener på højskolen

Ud over café-aftener, hvor eleverne kan vise hinanden, hvad de har arbejdet på og skiftes til at lave forskellige arrangementer for hinanden, så vil der også være mulighed for meget andet som fx foredrag, brætspil, e-sport og dans.

Hav- og fiskerilinjen

På hav- og fiskerilinjen får du mulighed for at komme tæt på moderne bæredygtigt fiskeri, du kan komme tæt på traditionelt bådebyggeri og du får mulighed for at komme med ud og sejle på havet.

Som elev på hav- og fiskerilinjen får du du en enestående chance for at få indblik i det lokale fiskeri, og du kommer til at fiske til havs med A 126 Hebron

Indhold og undervisning

 • Praktisk fiskeri – fiskeri til havs med A 126 Hebron af Thorupstrand med elevernes egne redskaber, salg af egen fangst, eget regnskab, køb af garn. Vær opmærksom på, at det først bliver muligt at komme med ud og fiske, når sikkerhedskurset er bestået.
 • Kystfartøjer – undervisning hos Han Herred Havbåde og havbådeværft
 • Klargøring af A 126 Hebron af Thorupstrand samt vedligehold af redskaber og både.

På land vil der blive arbejdet med

 • Fisk, fiskemetoder og fiskeredskaber
 • Havbund, habitater og fiskebestande
 • Kystfiskeri – udvikling og vilkår
 • Kystfiskeriets organisationsformer: partsfiskeri, kvotelaug, fiskeriforening
  • Andelsbevægelsen, skudehandel, leve- og livsformer, lokalhistorie
 • Hvordan finder man fisken?
 • Fiskeriforvaltning og kvotesystemet
 • Kvalitet, bæredygtighed, skånsomhed og afsætning.

Kystfiskerlaug og traditionelle havbåde

Vi udbyder hav- og fiskerilinjen i et tæt samarbejde med Kystfiskerlauget ved Thorup Strand og Hanherred Havbåde.

Kystfiskerlauget, som er andelsbaseret, har til formål at drive bæredygtigt fiskeri, hvor havbunden skånes og Jammerbugts økosystem bevares.

Han Herred Havbåde arbejder med og restaurerer gamle, egnstypiske havbåde. Desuden bygges nye havbåde til fiskerne i Thorupstrand, ligesom de gamle både repareres.

Relevante kurser

Hav- og fiskerilinjen starter med et førstehjælpskursus, som er fælles for alle elever på højskolen. Derefter følger et sikkerhedskursus, som varer tre uger, og som ligger i begyndelsen af kursusforløbet lige efter introduktionsugen. Hvis du vil være fisker, er sikkerhedskurset obligatorisk. På sikkerhedskurset lærer du om alt det, der er nødvendigt at vide, hvis der opstår en nødsituation på havet.

Når du har gennemført sikkerhedskurset, får du mulighed for at tage med båden ud og være en del af fiskernes dagligdag, og du vil også få andel i dagens fangst.

Efter sikkerhedskurset starter navigations- og radiokurset. På navigationskurset lærer du om færdselsreglerne på havet, hvordan du finder vej fra, hvor du befinder sig, til dit bestemmelsessted. Radiokurset sikrer, at du kan virke som radiooperatør om bord på et skib.

Ture ud af huset

På hav- og fiskerilinjen vil der blive ekskursioner og ture ud af huset sammen med eleverne fra den kreative linje. Det kan være musikarrangementer, ture i teatret og biografen, sports- og friluftsarrangementer, museumsbesøg, og ture til events som fx Kulturmødet Mors og Ordkraft i Aalborg.

Studierejse

Hvert af de lange kurser vil byde på en uges fælles studierejse på baggrund af emnearbejde.

Aftener på højskolen

Ud over café-aftener, hvor eleverne kan vise hinanden, hvad de har arbejdet på og skiftes til at lave forskellige arrangementer for hinanden, så vil der også være mulighed for meget andet som fx foredrag, brætspil, e-sport og dans.

Værdigrundlag

Vester Thorup Højskoles fundamentale værdier er bredde og rummelighed, der udfoldes i et rum, hvor kreativitet og en eksperimenterende indstilling har de bedste betingelser. Det er vigtigt, at den enkelte elev kan udvikle sig i et forpligtende samvær med de øvrige elever og skolens personale. Gensidig respekt på tværs af forskelligheder er afgørende for at skabe et miljø, hvor alle kan føle, at de hører til fællesskabet, hvilket er fundamentet for at kunne forholde sig åbent og ansvarligt til såvel det lokale som det globale.

Respekt for vores omgivende natur er ligeledes en basal værdi for højskolens hele virke.

Der ligger ikke en bestemt partipolitisk eller religiøs overbevisning bag denne skole. Vi ser det tværtimod som en styrke, at der er plads til vidt forskellige synspunkter og holdninger. 

Undervisningen

Vores undervisningstilbud bærer præg af de udfordringer, vi står over for i dag, hvor den helt store udfordring er klimaet.
Alle tre niveauer i skemaet er vigtige og spiller sammen. Det konkrete niveau er det, hvor naturens forskellige aspekter er angivet. Det næste er det kreative niveau, og det øverste er klima og bæredygtighed.
Når alle niveauer er med, er der mulighed for at forstå sammenhængene, at bearbejde viden og at handle.

Formål

Institutionens formål er at drive en højskole inden for rammerne af de gældende regler om folkehøjskoler. Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver i stand til at samarbejde på tværs af forskelligheder, at de opnår evne til at udtrykke sig på en kreativ og hensigtsmæssig måde, så de får mulighed for at gøre sig gældende i den løbende demokratiske debat, samt at de bliver bevidste om deres ansvar både på det personlige og det samfundsmæssige plan.

Endelig ønsker vi at give eleverne en bevidsthed om klima og natur som fundament for vores liv.

Målgruppen

Den primære målgruppe er unge, der har brug for og ønsker sig et år for at spore sig ind på, hvad de ønsker af deres tilværelse. Unge mennesker, der vil prøve drømmen af i kreative udtryksformer og æstetiske læreprocesser, inden de beslutter sig for uddannelse og erhvervsvalg.

Book en rundvisning

Den 6. april og den 29. juni bliver der rundvisninger på Vester Thorup Højskole.

Til rundvisningerne kan du komme til at se skolen og omgivelserne, høre om fagtilbud og skolens muligheder samt få svar på alle dine spørgsmål.

Book en rundvisning