Hjælp Vester Thorup Højskole i gang

Kaution for Vester Thorup Højskole

Vester Thorup Højskole vil gerne åbne dørene for de første højskoleelever til august 2019. En stor del af indtægten ved at drive højskole kommer fra statstilskuddet, der først kan udbetales efter et år. Der er dog mulighed for at få udbetalt forskud af statsstøtten, hvis et pengeinstitut stiller garanti for tilbagebetaling af de udbetalte beløb.

Klim Sparekasse vil gerne stå for at registrere kautionister, og de vil også selv påtage sig en del af byrden, hvis der er bred opbakning fra lokale borgere og foreninger.

Kaution fra lokale borgere og foreninger

Vester Thorup Højskole har brug for, at lokalområdet bakker op om arbejdet med at starte en højskole i Vester Thorup. Det vil være en stor hjælp, hvis du vil stille kaution for et større eller mindre beløb efter eget ønske. Ønsker du at kautionere, skal du skrive en e-mail til hojskolen@outlook.dk, hvor du oplyser det beløb, du gerne vil kautionere for samt dit telefonnummer, så Klim Sparekasse kan kontakte dig.

Kaution for statstilskuddet

Revisionsselskabet BDO har beregnet, at Vester Thorup Højskole har brug for en kaution på 2,5 mio. kr. i et år. Kautionen stilles udelukkende for tilbagebetaling af statstilskuddet. Det betyder, at kautionen ikke skal bruges til andre formål, den kan ikke komme andre i hænde og den bortfalder, når det første skoleår er godt overstået.

Reglerne for statstilskuddet er sådan, at når en ny højskole skal åbne, kan den først begynde at modtage statstilskud efter at 24 årselever er opnået, og at kursisterne tilsammen har været på skolen i 960 kursusuger. For at få forskud på statsstøtten, og altså derfor begynde at modtage statsstøtte så snart højskolen går i gang med at have elever, så skal der stilles en bankgaranti.

Bekendtgørelsen om tilskud til folkehøjskoler:
”§ 28. Der kan udbetales forskud til en nyoprettet skole og til en skole, der ikke har opnået ret til tilskud i året før finansåret, jf. lovens § 9, hvis et pengeinstitut stiller garanti for tilbagebetaling af de udbetalte beløb. Garantien skal dække udbetaling af forskud og tilskud, indtil mindstekravene i lovens § 9 er opfyldt, dog mindst seks måneders tilskud. Kravet kan frafaldes, hvis betingelserne opfyldes inden udløbet af de seks måneder.”

Tilbagebetaling af statstilskuddet

Den største risiko i forhold til en eventuelt tilbagebetaling er, at højskolen ikke når op på 24 årselever fordelt på 960 kursusuger. Det scenarie er meget nemt at undgå, for kommer der ikke tilmeldte nok til højskolen, så starter højskolen ikke. Kautionisternes penge er derfor ikke i fare, hvis der ikke kommer tilmeldinger nok til skolen.

En anden risiko for at skulle tilbagebetale statstilskuddet er, hvis højskolen i løbet af det første år, hvor kautionen gælder, ikke overholder de retningslinjer og betingelser i Højskoleloven, som er fastsat af Kulturministeriet. De retningslinjer vil naturligvis blive overholdt, og det vil både bestyrelsen og den kommende forstander sørge for.

Facts om kautionen

  • Kautionen gælder maksimalt 1 år, eller indtil man har opnået de tilstrækkelige antal kursusforløb
  • Kautionen dækker alene statstilskuddets eventuelle tilbagebetaling og ikke den øvrige drift
  • Kautionen frafalder, hvis ikke skolen får tilmeldinger nok. Der er altså ingen risiko forbundet med for få tilmeldte elever.

Samarbejde med Klim Sparekasse

Klim Sparekasse har siden 1877 bakket op om mange lokale projekter, hvor banken har vurderet, at projektet var bæredygtigt og havde den brede befolknings opbakning.

Direktør i Klim Sparekasse, Henrik Agesen siger om Vester Thorup Højskole:

”Højskolen i Vester Thorup kan i bedste fald få særdeles stor betydning for vores lokalområde i fremtiden. Forøget bosætning, lettere salg af huse, højere butiksomsætning, forøget aktivitet i foreningslivet, generelt mere liv i lokalområdet, flere børn i skolerne, flere lokale arbejdspladser, bredere kulturudbud og mere turisme er jo eksempler på sandsynlige positive konsekvenser for vores lokalområde.

En velfungerende højskole i den vestlige del af Jammerbugt Kommune kan således blive
et særdeles vigtigt element for en fortsat positiv landdistriktsudvikling i Thorup-Klim området i fremtiden.

En mulighed som bør bakkes op af flest mulige lokale borgere og foreninger samt naturligvis Jammerbugt Kommune.”

Kontakt Klim Sparekasse

Hvis du gerne vil stille kaution for Vester Thorup Højskoles statstilskud, men har spørgsmål eller noget, du er usikker på, så er du velkommen til at kontakte Klim Sparekasse.

Henrik Agesen
Direktør
Klim Sparekasse
Tlf.: 96180131/ Mobil 21729257
Mail: ha@klimsparekasse.dk
www.klimsparekasse.dk