Undervisningsplan

Der er to lange kurser. Det første over 20 uger fra 4. august til 20. december 2019, og det næste over 22 uger fra 5. januar til 12. juni.

Der vil i løbet af kurset være oplæg fra en studievejleder samt mulighed for at aftale møder med vedkommende, ligesom vi vil deltage i åbent hus-arrangementer på relevante uddannelsesinstitutioner som f.eks. UCN. Der vil også være mulighed for virksomhedsbesøg.

Den første uge vil være en introduktionsuge, hvor bl.a. fagtilbuddet præsenteres. Eftersom vi mener, at tryghed og fællesskab er afgørende for udbyttet af højskoleopholdet, kommer den første uge også til at indeholde en lang række øvelser og lege, som skal styrke følelsen af fællesskab.

Vi har to linjer, en hav- og fiskerilinje og en kreativ linje med dansk, billedkunst og musik. Eftersom naturen er et væsentligt tema på højskolen, vil fællesfagene give et indblik i hvilke udfordringer, vi står overfor.

De tre kreative fagområder vil indgå i fælles projekter under overordnede temaer, bl.a. som forberedelse til den årlige studietur, ligesom der også i øvrigt ofte vil være et tæt samarbejde på tværs af fagene. Eksempler på dette er sangskrivning og opførelser af egne dramaer, revyer mm. Vi vil desuden fokusere på, hvordan kunsten påvirker samfundet, og hvordan samfundet påvirker kunsten.

For de kreative fags vedkommende bliver der tale om en fortolkende, en producerende og en performance dimension, samt at naturen bliver en vigtig medspiller bl.a. som inspirationskilde. At vi tager forholdet til naturen alvorligt bliver afspejlet i dels i valg af temaer inden for de forskellige fag, dels i ekskursioner til fx Nordisk Folkecenter For Vedvarende Energi i Thy samt samarbejde med Naturcenter Fosdalen.

Dansk

Tekstbegrebet for danskfaget på VTH bliver bredt, som det ses af beskrivelsen nedenfor. Vi vil læse, analysere, fortolke og diskutere både danske og udenlandske tekster. Ved at læse litteratur gives der mulighed for identifikation, og således også for at forstå ikke bare os selv, men også andre kulturer.

At være i stand til at udtrykke sig hensigtsmæssigt såvel skriftligt som mundtligt er afgørende både som borger i et demokratisk samfund og i forhold til et videre uddannelsesforløb. Derfor vil retorik også indgå som en del af undervisningen.

I forhold til medier, vil der blive fokuseret på såvel de traditionelle som de nye sociale medier.

Desuden vil der blive tilbudt FVU undervisning i samarbejde med VUC Jammerbugt.

Fagelementer – dansk

Tekstlæsning. Alle genrer og både dansk og udenlandsk litteratur: Prosa, drama, lyrik – også det nyeste som fx poetry slam og rap
Film- og medieanalyse
Retorik og formidling
FVU
Skriveværksted: prosa, digte, sangtekster, drama, taler, raptekster, medietekster

Billedkunst

Der vil blive undervist i de vigtigste -ismer, så eleverne får en fornemmelse for sammenhængen mellem disse og de historiske, kulturelle vilkår, de opstår under.

Kursisterne vil blive undervist i forskellige metoder og udtryksformer, bl.a. digitale, og støttet i at kaste sig ud i eksperimenter med disse.

I løbet af året, vil der blive arrangeret ekskursioner til museer og udøvende kunstnere. Desuden vil der være løbende udstillinger af elevernes egne værker.

Fagelementer – billedkunst

Kunsthistorie, kunstforståelse, billedanalyse, farvelære
Tegning/akvarel
Street art
Design
Film/videoproduktion/foto
Oliemaleri
Akrylmaling

Musik

Gennem forskellige stillede tekst-, komposition-, og produktionsopgaver får eleverne mulighed for at afprøve en lang række redskaber, metoder og indgangsvinkler til det at skrive, producere og reproducere musik.

Eleverne vil komme til at arbejde med traditionel sangskrivning og tekstskrivning samt mere afsøgende kompositions- og musikproduktionsopgaver af mere collage/lydvandring karakter.

Eleverne vil få undervisning i komposition af sangtekster, syntese og musikproduktion.

Eleverne får præsenteret en lang række forskellige stilarter, som bliver analyseret, fortolket og diskuteret.

Et åbent feedback-rum, hvor vi deler vores musik, ord, proces og værker med hinanden, er centralt for undervisningen. Her møder vi hinanden gennem snakke om vores musikalske udtryk, vanskeligheder, idéerne bag værket, hvad der lykkes – godt og mindre godt.

Der er et livligt musikliv i både Jammerbugt og Thisted Kommune, som vi vil være i kontakt med.

Musik – Fagelementer

Musikforståelse
Komposition
Samspil
Sang og stemmebrug
Kor
Rap
e-musik
Verdensmusik

Vore mål er

  • at eleverne bliver i stand til at samarbejde på tværs af forskelligheder og dermed senere i stand til at indgå i et fællesskab på arbejdsmarkedet.
  • at de opnår evne til at udtrykke sig på en kreativ og hensigtsmæssig måde, så de får mulighed for at gøre sig gældende i den løbende demokratiske debat.
  • at de bliver bevidste om deres ansvar både på det personlige og det samfundsmæssige plan.
  • at de får en bevidsthed om naturen som fundament for vores liv.